تم تحديث دورة سينتوس 7 وصلنا درس رقم 93 مواضيع تم شرحها :
1- remote access GUI
2- VNC server
3- RDP
4- Client viewer
5- Virrualization موضوع مهم في امتحان ريدهات 7
6- KVM
7- QEMU
8- Virtlib
9- Virsh
10- System monitoring & analyzing
11- Systemd-analyzer
12-logging
13-audit
14-journalctl
15-reporting
16-aureport
 image4344